Fases a seguir:

1) RECEPCIÓ PRESENCIAL O TELEFÒNICA DEL MOTIU DE LA CONSULTA:

Aquesta consulta és de caràcter informativa i totalment gratuïta. En ella es valorarà el motiu de la consulta i us informarem del servei que s’ofereix com a horaris, preus, procediments i, qualsevol dubte que es tingui.

2) CONCRETACIÓ DEL MOTIU DE LA CONSULTA:

Ens posem en contacte per concretar quan es realitzarà la primera sessió. En aquesta entrevista es recollirà informació sobre el motiu de consulta, l’evolució del pacient, l’entorn familiar, etc. A partir d’aquí es pactaran les següents sessions.

3) FASE DE DIAGNÒSTIC:

Es realitzarà un diagnòstic inicial que pot durar aproximadament entre 3 a 6 sessions. Durant aquest temps parlarem amb el nen/a, la família i l’escola. 

4) ELABORACIÓ D’UN PLA DE TREBALL:

A partir de la informació recollida durant l’entrevista amb els pares, amb el nen/a i amb els professors, farem una proposta per treballar on es detallarà els objectius a curt i a llarg termini, la temporalitat i les persones que participaran en aquest procés.

5) EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL:

Per dur a terme el pla de treball és necessari que la família del nen/a estigui constantment donant suport al nen/a.

Alhora, ens coordinarem amb els professionals externs que també estiguin treballant en el cas, tant a l’àrea clínica (pediatres) com l’educativa (tutors, mestres/as d’educació especial, psicopedagog, l’EAP…).
Al llarg d’aquest procés s’aniran revisant els objectius i es tornaran a definir si fos necessari.

6) TANCAMENT DEL CAS:

Tindrà lloc quan s’aconsegueixin els objectius plantejats i es realitzarà per escrit per a tal de guardar una còpia de l’informe en l’expedient i un altre per als pares.