DEPARTAMENT DE LOGOPÈDIA

SERVEI DE LOGOPÈDIA

Trastorns i alteracions més freqüents que treballem des del Gabinet:

– ALTERACIONS DEL LLENGUATGE ORAL:

 • Retard del Llenguatge.
 • Trastorn Específic del Llenguatge.

– ALTERACIONS DEL LLENGUATGE ESCRIT:

 • Dificultats en la lectoescriptura.
 • Dislèxia.
 • Disgrafia.
 • Disortografia.

– ALTERACIONS DE LA PARLA:

 •  Dislàlia: Dificultats d’articulació dels sons.
 •  Disfèmia: Dificultats de fluència en la parla.

– ALTRES PATOLOGIES PER REFORÇAR L’APRENENTATGE:

 •  TDAH.
 •  Trastorns de l’espectre autista.
 •  Sordesa.

– ALTERACIONS NEUROLÒGIQUES ADQUIRIDES:

 • Afàsies.
 • Disàrtries.
 • Disfàgies.

– TALLERS DE MEMÒRIA PER A ADULTS.

METODOLOGIA DEL SERVEI DE LOGOPÈDIA

 • Entrevista inicial amb els pares o l’adult amb demanda d’assessorament o tractament de nens i adolescents amb necessitat de suport logopèdic.
 • Avaluació i disseny d’un programa d’intervenció específic per cada pacient.
 • Intervenció logopèdica individualitzada.
 • Coordinació amb altres professionals (mestres, metges, psicòlegs) i la família per realitzar un treball de manera coordinada per ajudar i millorar les dificultats que afectin a la comunicació i aprenentatge dels nens i adolescents.
 • Entrevistes periòdiques de seguiment amb els pares per a avaluar l’evolució del tractament i donar suport i orientació a les qüestions que es plantegen referents als infants.
 • Alta: Es donarà finalitzada la intervenció quan s’aconsegueixin els objectius proposats. Aquests objectius seran flexibles i s’aniran ajustant i reformulant segons els controls d’avaluació.