1. TITULARITAT DEL WEB

JUDITH DE GEA LANCHO
C/ Barcelona nº 12-14, 1º 1ª
08301 Mataró
Tel: 93.013.81.84 / 678.17.63.31
e-mail: jdegealancho@copc.cat
CIF: 38.840.998-R

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aquestes condicions (en endavant denominades “avís legal”) tenen per objecte regular l’ús d’aquest web i de la resta de webs titularitat de JUDITH DE GEA LANCHO.

L’accés i la utilització del lloc web per part de l’usuari representa l’acceptació expressa, plena i sense reserves dels avisos legals, les condicions i els termes d’ús que conté. L’accés i la utilització d’aquest web és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

JUDITH DE GEA LANCHO pot oferir a través del lloc web, serveis o productes que poden estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret i que desenvolupen i complementen aquest avís legal.

Aquest web s’ha desenvolupat en benefici de clients actuals o potencials de JUDITH DE GEA LANCHO

3. OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, els bons costums, les exigències de la bona fe, aquest avís legal i altres condicions aplicables que s’incloguin en aquest web.

Està expressament prohibit:

1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal i en altres condicions aplicables, lesius dels drets i dels interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de JUDITH DE GEA LANCHO

2. Utilitzar continguts i serveis que estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a JUDITH DE GEA LANCHO o a tercers sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o que pretén efectuar.

3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts tret que disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui legalment permès.

4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, el sistema o equips informàtics de JUDITH DE GEA LANCHO o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i els arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

5. L’obtenció o l’intent d’obtenció dels continguts utilitzant per fer-ho mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició amb aquesta finalitat en general, dels que s’emprin habitualment a Internet amb aquesta finalitat sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del web, dels serveis i dels continguts.

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni modificar de cap manera:

1. Les notes, llegendes, indicacions o símbols que JUDITH DE GEA LANCHO o bé els titulars legítims dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial.

2. Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin presentar els continguts.

3. L’accés, la visualització i, si escau, la descàrrega dels continguts i dels serveis s’ha de fer sempre, i en tot cas, amb finalitats privades i no comercials.

L’usuari es compromet a custodiar adequadament les dades identificadores (usuari–contrasenya) per accedir als serveis que s’ofereixen al web. Així mateix, es compromet a no cedir-ne l’ús ni permetre-hi l’accés a tercers. L’usuari serà responsable pels danys i els perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut d’aquesta informació.

L’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui, i és responsabilitat seva actualitzar la informació subministrada.

4. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts del lloc web (URL), tant els textos, com les imatges, els arxius d’àudio i vídeo, el disseny gràfic, el codi font, els logos, les marques etc., són titularitat exclusiva de JUDITH DE GEA LANCHO o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en el web i estan emparats per la normativa reguladora de la propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual de JUDITH DE GEA LANCHO i de qualsevol altre tercer. L’ús o l’accés a aquesta pàgina web no comporta l’atorgament de cap dret sobre les marques, els noms comercials o els signes distintius de cap classe continguts al web.

L’usuari pot descarregar, copiar electrònicament i imprimir parts dels continguts del lloc web, sempre que això sigui per a ús privat, no comercial. Està expressament prohibida la utilització del contingut del web amb finalitats públiques o comercials.

JUDITH DE GEA LANCHO es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació que conté el web així com la configuració, les prestacions i els serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de cap avís previ.

JUDITH DE GEA LANCHO es reserva el dret a eliminar la totalitat o part d’aquest web.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web. En conseqüència, JUDITH DE GEA LANCHO, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors i representants, queden exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’usuari.

JUDITH DE GEA LANCHO farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables per evitar qualsevol error en els continguts del web.

JUDITH DE GEA LANCHO farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables perquè el web estigui disponible si bé no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web ni assumeix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

6. COOKIES

JUDITH DE GEA LANCHO pot utilitzar cookies per facilitar la navegació en la seva pàgina web. No obstant això, l’usuari pot configurar el seu equip per acceptar o no les cookies que rep, tot i que això pot anar en detriment d’alguna funcionalitat.

7. LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, les persones que vulguin crear un enllaç han de complir les condicions següents, sempre amb autorització prèvia:

1. L’usuari no pot reproduir, imitar, totalment ni parcialment, el contingut del web, ni l’aparença gràfica, ni ha de fer marc, ni enllaços encadellats de les pàgines de JUDITH DE GEA LANCHO.

2. No s’ha de crear cap browser, marc, ni cap entorn o barra de navegació sobre les pàgines del web.

3. No s’han de fer manifestacions, indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el web JUDITH DE GEA LANCHO o les seves propietats i, en particular, no s’ha de declarar ni donar a entendre que JUDITH DE GEA LANCHO col·labora, és un soci col·laborador i que en qualsevol forma ha supervisat o assumit els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en què s’estableix l’enllaç.

4. La pàgina web en què s’estableixi l’enllaç no ha de contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o cap altre signe distintiu pertanyent a JUDITH DE GEA LANCHO, a excepció dels signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per JUDITH DE GEA LANCHO.

5. La pàgina web en què s’estableixi l’enllaç no ha de contenir informacions ni continguts il.lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, tampoc no ha de contenir continguts contraris a cap dret de tercers.

6. L’establiment d’enllaços no implica l’existència de relacions entre JUDITH DE GEA LANCHO i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació ni l’aprovació de JUDITH DE GEA LANCHO dels seus continguts o serveis.

8. MENORS DE CATORZE ANYS

Aquest web no està dirigit a menors de 14 anys, en conseqüència, s’han d’abstenir de facilitar-hi cap informació de caràcter personal.

9. DENEGACIÓ I RETIRADA DE L’ACCÉS

JUDITH DE GEA LANCHO es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web o als seus serveis, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, als usuaris que no compleixin aquest avís legal o altres condicions d’ús aplicables.

10. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

JUDITH DE GEA LANCHO, després de comunicar-ho als usuaris, es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment, els avisos legals, les condicions i els termes d’ús que contenen.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o l’execució d’aquest avís legal es regeixen per la legislació espanyola.